GoodM Triển Khai Thành Công Kiosk Tra Cứu Thông Tin Cho UBND TP Thái Nguyên

GoodM Triển Khai Thành Công Kiosk Tra Cứu Thông Tin Cho UBND TP Thái Nguyên

GoodM Triển Khai Thành Công Kiosk Tra Cứu Thông Tin Cho UBND TP Thái Nguyên

 

✣ 𝙶𝚘𝚘𝚍𝙼! 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚊̂̀𝚞 𝚟𝚎̂̀ 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚞̛́𝚞, đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚞̛̣ 𝚊́𝚗 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚞̛́𝚞 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗. 𝚅𝚘̛́𝚒 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚑𝚊̆𝚖 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚞̛̣𝚌, 𝙶𝚘𝚘𝚍𝙼! đ𝚊̃ đ𝚊̣𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊̉ đ𝚊́𝚗𝚐 𝚔𝚎̂̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 𝚝𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 đ𝚘̣̂𝚌 đ𝚊́𝚘.

✣ 𝙼𝚊́𝚢 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚊̣𝚒 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒̉ đ𝚘̛𝚗 𝚝𝚑𝚞𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚞̛́𝚞 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚖𝚊̀𝚗 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚖 𝚞̛́𝚗𝚐, 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚘̀𝚗 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚒́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚝𝚞̛̣ 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚎́𝚝 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚍𝚊̂𝚗. Đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 𝚐𝚒𝚞́𝚙 đ𝚘̛𝚗 𝚐𝚒𝚊̉𝚗 𝚑𝚘́𝚊 𝚚𝚞𝚢 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̉ 𝚝𝚞̣𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚊́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗.

✣ 𝚂𝚞̛̣ 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚐𝚒𝚞̛̃𝚊 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚍𝙼! đ𝚊̃ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚞̛̣ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́ 𝚌𝚊𝚘 𝚝𝚞̛̀ 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗. 𝙼𝚊́𝚢 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚔𝚎̂́ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗, 𝚖𝚊̀𝚗 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚗𝚎́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗, 𝚝𝚊̣𝚘 𝚗𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊̉𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚊́𝚌 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̂𝚗. Đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒, 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚝𝚞̛̣ 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚎́𝚝 𝙲𝙲𝙲𝙳 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊̉𝚗 𝚕𝚢́ 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘́𝚗𝚐.

✣ 𝚃𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚍𝚞̛̣ 𝚊́𝚗 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚘̉ 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚊𝚖 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚍𝙼! 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 đ𝚊́𝚙 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐, đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚞𝚢 𝚝𝚒́𝚗 𝚟𝚊̀ đ𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊̣̂𝚢 𝚌𝚞̉𝚊 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚔𝚒𝚘𝚜𝚔 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒. 𝙶𝚘𝚘𝚍𝙼! 𝚌𝚊𝚖 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 𝚗𝚘̂̃ 𝚕𝚞̛̣𝚌 đ𝚎̂̉ 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚝𝚘̂́𝚒 𝚞̛𝚞, 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚌𝚑𝚘 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̣ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚌𝚘𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗.

 

UBND TP Thái Nguyên

 

Thông qua dự án này, GoodM! không chỉ mang đến lợi ích cho cộng đồng và UBND, mà còn khẳng định vị thế mạnh mẽ của mình trong lĩnh vực công nghệ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về thành tựu đáng tự hào này của GoodM!

GoodM là một công ty hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp công nghệ và tự động hóa thông minh. Với tầm nhìn sáng tạo và cam kết mang đến những giải pháp tiện ích cho khách hàng, GoodM đã triển khai dự án kiosk tra cứu thông tin tại UBND TP Thái Nguyên một cách thành công.

Dự án này đã mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho UBND và cộng đồng địa phương. Với kiosk tra cứu thông tin được triển khai, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về các dịch vụ công và hoạt động xã hội. Không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin, kiosk còn mang đến trải nghiệm tương tác thân thiện và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho người dùng.

Sự thành công của dự án này là minh chứng cho khả năng xuất sắc của GoodM trong việc phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ. Công ty đã sử dụng màn hình cảm ứng tương tác tiên tiến và phần mềm tra cứu thông tin đa phương tiện để tạo ra một sản phẩm đáng tin cậy và tiện ích. Chất lượng, tính ổn định và khả năng đáp ứng nhanh chóng của kiosk đã góp phần vào thành công của dự án.

Điều đáng tự hào là GoodM không chỉ đơn thuần triển khai dự án, mà còn xây dựng một hệ thống hỗ trợ và bảo trì đáng tin cậy. Đội ngũ kỹ thuật của GoodM đã đảm bảo rằng kiosk luôn hoạt động tốt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng. Điều này chứng tỏ sự chuyên nghiệp và cam kết của GoodM đối với chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Bên cạnh thành công của dự án tại TP Thái Nguyên, GoodM cũng đã tạo được lòng tin và sự uy tín trong lĩnh vực công nghệ. Khả năng đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng và cung cấp giải pháp tối ưu đã tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho GoodM. Công ty đã thành công trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

Từ dự án triển khai kiosk tra cứu thông tin cho UBND TP Thái Nguyên, GoodM đã chứng minh sự sáng tạo, chất lượng và chuyên môn trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ. Sự thành công này đã khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của GoodM trong ngành công nghệ thông tin và tự động hóa.

Trong tương lai, chúng tôi tin rằng GoodM sẽ tiếp tục định hình xu hướng và tiên phong trong việc phát triển các giải pháp công nghệ thông minh. Công ty sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Đó là những điểm nổi bật về thành công của dự án triển khai kiosk tra cứu thông tin cho UBND TP Thái Nguyên bởi GoodM. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về những xu hướng và công nghệ mới nhất.

UBND TP Thái Nguyên

Lợi ích của UBND TP Thái Nguyên khi sử dụng kiosk tra cứu thông tin của GoodM!

Khi UBND TP Thái Nguyên sử dụng kiosk tra cứu thông tin của GoodM, họ sẽ được hưởng nhiều lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích mà UBND TP Thái Nguyên có thể đạt được từ việc triển khai kiosk tra cứu thông tin của GoodM:

 1. Cung cấp thông tin công cụ quan trọng: Kiosk tra cứu thông tin giúp cung cấp thông tin công cụ quan trọng cho người dân và du khách. Điều này giúp họ dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận các dịch vụ công, thông tin về các hoạt động xã hội, thông tin du lịch, quy định pháp luật và nhiều lĩnh vực khác. UBND TP Thái Nguyên sẽ đóng góp vào việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật đến cộng đồng.

 2. Tiết kiệm thời gian và nỗ lực của cán bộ: Kiosk tra cứu thông tin giúp giảm tải công việc cho cán bộ và nhân viên UBND. Thay vì phải cung cấp thông tin trực tiếp cho từng người dùng, nhân viên có thể dành thời gian và năng lượng của mình cho các nhiệm vụ quan trọng khác. Điều này giúp tăng cường hiệu suất làm việc và năng lực của UBND TP Thái Nguyên.

 3. Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Kiosk tra cứu thông tin mang đến trải nghiệm tương tác thân thiện và hiệu quả cho người dùng. Với giao diện màn hình cảm ứng tương tác, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện. Điều này tạo ra sự hài lòng và tăng cường tương tác tích cực giữa UBND TP Thái Nguyên và cộng đồng.

 4. Nâng cao uy tín và chất lượng của UBND: Việc triển khai kiosk tra cứu thông tin cho UBND TP Thái Nguyên đồng nghĩa với việc nâng cao uy tín và chất lượng của UBND. Công nghệ tiên tiến và tiện ích của kiosk sẽ tạo ấn tượng tốt đối với người dân và du khách, góp phần xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ về sự hiện đại và chuyên nghiệp của UBND TP Thái Nguyên.

 5. Sử dụng tài nguyên hiệu quả: Kiosk tra cứu thông tin cho phép sử dụng tài nguyên như giấy in và nguồn nhân lực một cách hiệu quả hơn. Thay vì phải in ấn và phân phối tài liệu thông tin, UBND TP Thái Nguyên có thể truyền đạt thông tin một cách tự động và tiết kiệm. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí hoạt động của UBND.

Tóm lại, việc sử dụng kiosk tra cứu thông tin của GoodM mang lại nhiều lợi ích cho UBND TP Thái Nguyên. Từ việc cung cấp thông tin quan trọng, tiết kiệm thời gian và nỗ lực của cán bộ, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, đến việc nâng cao uy tín và chất lượng của UBND và sử dụng tài nguyên hiệu quả, GoodM đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của UBND TP Thái Nguyên.

UBND TP Thái Nguyên

máy kiosk tra cứu thông tin GoodM!

 

Khi UBND sử dụng kiosk tra cứu thông tin của GoodM, họ sẽ có nhiều tiện ích đáng kể. Dưới đây là một số tiện ích mà UBND có thể tận hưởng khi sử dụng kiosk tra cứu của GoodM:

 1. Tra cứu thông tin nhanh chóng: Kiosk tra cứu thông tin của GoodM cung cấp khả năng tra cứu thông tin nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các dịch vụ công, quy định pháp luật, biểu mẫu, thông tin xã hội và nhiều lĩnh vực khác chỉ trong vài cú nhấp chuột. Điều này giúp UBND tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc cung cấp thông tin cho cộng đồng.

 2. Truy cập thông tin 24/7: Với kiosk tra cứu thông tin của GoodM, người dùng có thể truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi. Kiosk hoạt động liên tục 24/7, cho phép người dân và du khách tra cứu thông tin ngay cả khi UBND không hoạt động. Điều này đảm bảo sự thuận tiện và khả năng tiếp cận thông tin linh hoạt cho người dùng.

 3. Tương tác tận hưởng và thân thiện: Kiosk tra cứu thông tin của GoodM được thiết kế với giao diện màn hình cảm ứng tương tác, tạo ra trải nghiệm tương tác thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác một cách tự nhiên và thuận tiện. Điều này giúp tạo sự tương tác tích cực và tăng cường sự hài lòng của người dùng với dịch vụ của UBND.

 4. Đa ngôn ngữ và đa phương tiện: Kiosk tra cứu thông tin của GoodM hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và định dạng đa phương tiện. Điều này cho phép người dùng chọn ngôn ngữ phù hợp và tiếp cận thông tin dễ dàng thông qua hình ảnh, video và âm thanh. Đặc biệt đối với UBND TP Thái Nguyên, có thể hỗ trợ ngôn ngữ Việt và tiếng Anh để phục vụ cả cộng đồng địa phương và du khách quốc tế.

 5. Giảm tải công việc cho nhân viên: Kiosk tra cứu thông tin giúp giảm tải công việc cho nhân viên UBND. Thay vì phải cung cấp thông tin trực tiếp cho từng người dùng, nhân viên có thể dành thời gian và năng lượng của mình cho các nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Điều này giúp tăng cường hiệu suất làm việc và tối ưu hóa sử dụng nhân lực trong tổ chức.

Tổng hợp lại, việc sử dụng kiosk tra cứu thông tin của GoodM mang lại nhiều tiện ích cho UBND, bao gồm tra cứu thông tin nhanh chóng, truy cập thông tin 24/7, tương tác tận hưởng và thân thiện, hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa phương tiện, cũng như giảm tải công việc cho nhân viên. Nhờ vào các tiện ích này, UBND có thể cung cấp dịch vụ thông tin tốt hơn cho cộng đồng và nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của tổ chức.

 

Những ưu điểm to lớn mà kiosk tra cứu thông tin GoodM mang lại

Kiosk tra cứu thông tin của GoodM có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Dưới đây là một số ưu điểm của kiosk tra cứu thông tin GoodM:

 1. Thiết kế chuyên nghiệp và hấp dẫn: Kiosk của GoodM được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, tinh tế và chuyên nghiệp. Với màn hình cảm ứng lớn và giao diện người dùng thân thiện, kiosk tạo ra trải nghiệm tương tác dễ dàng và hấp dẫn cho người dùng.

 2. Màn hình cảm ứng tương tác: Kiosk GoodM sử dụng màn hình cảm ứng tương tác, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với thông tin trên màn hình. Điều này giúp tạo ra trải nghiệm tương tác tự nhiên và thuận tiện, giúp người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin một cách dễ dàng.

 3. Đa chức năng và đa dạng thông tin: Kiosk GoodM có khả năng cung cấp đa dạng thông tin và chức năng. Người dùng có thể tra cứu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, lịch trình, thông tin du lịch, tin tức và nhiều lĩnh vực khác. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dùng.

 4. Tích hợp công nghệ tiên tiến: Kiosk của GoodM tích hợp các công nghệ tiên tiến như nhận dạng khuôn mặt, quét mã QR, in ấn và kết nối mạng. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình tra cứu thông tin.

 5. Tính linh hoạt và tùy chỉnh: Kiosk GoodM có tính linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể tùy chỉnh giao diện, nội dung và chức năng của kiosk để phù hợp với mục đích sử dụng và thương hiệu của họ.

 6. Dễ dàng quản lý và bảo trì: Kiosk GoodM được thiết kế để dễ dàng quản lý và bảo trì. Công nghệ quản lý từ xa và hệ thống giám sát giúp đảm bảo rằng kiosk luôn hoạt động ổn định và có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng.

 7. Kiosk hoạt đồng bền bĩ, chạy liên tục 24/24 tiết kiệm điện

 8. Máy được sơn lớp tĩnh điện, chân trụ cứng cáp an toàn cho người sử dụng

Tóm lại, kiosk tra cứu thông tin GoodM có nhiều ưu điểm vượt trội như thiết kế chuyên nghiệp, màn hình cảm ứng tương tác, tích hợp công nghệ tiên tiến và tính linh hoạt. Sự kết hợp giữa các ưu điểm này giúp GoodM đứng vững trong lĩnh vực kiosk tra cứu thông tin và mang lại giá trị tuyệt vời cho khách hàng. 

 

Đặc biệt ở GoodM!

Đặc biệt với GoodM, họ cung cấp sự linh hoạt và tùy chỉnh cao trong việc thiết kế kiosk theo yêu cầu của khách hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể tùy chỉnh kiểu dáng, mẫu mã và tính năng tích hợp của kiosk theo mong muốn của họ, để đáp ứng phù hợp với không gian và nhu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

 1. Thiết kế kiểu dáng: GoodM cho phép khách hàng tùy chọn kiểu dáng của kiosk để phù hợp với môi trường và không gian sử dụng. Có thể là kiểu dáng hiện đại, trang nhã, hoặc theo yêu cầu riêng của khách hàng. Sự linh hoạt trong thiết kế kiểu dáng giúp kiosk hòa hợp với tổng thể kiến trúc và truyền tải thông điệp thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức.

 2. Mẫu mã đa dạng: GoodM cung cấp một loạt các mẫu mã kiosk để khách hàng lựa chọn. Có sẵn các mẫu kiosk với kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau. Điều này giúp khách hàng tìm được mẫu mã phù hợp với phong cách và ý tưởng của họ.

 3. Tích hợp tính năng theo yêu cầu: GoodM hiểu rằng mỗi doanh nghiệp/tổ chức có các yêu cầu và nhu cầu riêng. Vì vậy, họ cung cấp tính năng tích hợp tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Có thể là tích hợp máy in, kết nối mạng, camera, hệ thống thanh toán, quét mã QR, và nhiều tính năng khác. Điều này giúp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng.

Tổng cộng, với GoodM, khách hàng có sự linh hoạt và tùy chỉnh trong việc thiết kế kiosk theo yêu cầu. Từ kiểu dáng, mẫu mã cho đến tính năng tích hợp, GoodM đảm bảo rằng kiosk được tạo ra phù hợp với không gian và nhu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Điều này đảm bảo sự độc đáo.

 

Thông tin liên hệ 

Quý đối tác vui lòng liên hệ hotline để biết thêm thông tin về máy, chính sách bảo hành, lắp đặt.

• Hotline: 0963.492.080 ( Mr. Kiên )

• Email: marketing@gmtech.vn

• Website:  maytinhgoodm.com

• Youtube:  GoodM Channel

• Fanpage:  Gmtech.vn

← Bài trước Bài sau →