Hành Chính Công

𝐆𝐨𝐨𝐝𝐌! 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚́𝐭

𝐆𝐨𝐨𝐝𝐌! 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚́𝐭 Ủy ban nhân dân Thị Trấn Cầu Giấy là một...