Khách Hàng Sử Dụng Kiosk Tra Cứu Thông Tin GoodM

Kiosk GoodM ở văn phòng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục sử dụng máy kiosk GoodM trong công tác quản lý thông tin và truy cập dữ liệu.Là một trong những đơn vị trọng yếu chuyên giám sát, kiểm...

Xem tiếp